Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., tzw. RODO).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Tłumaczeń KONTEKST s.c., adres: ul. Główna 9, 26-600 Radom (Certyfikat Administratora Danych)

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie ofertowe, podania kosztu i terminu tłumaczenia w oparciu o przesłane dokumenty, wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego lub zwykłego, zarejestrowania tłumaczenia uwierzytelnionego w Repertorium tłumacza przysięgłego oraz wystawienia faktury za wykonane tłumaczenie.
  2. Kontakt z pracownikami naszego biura odbywać się może osobiście w siedzibie biura, telefonicznie, przez adres mailowy i formularz kontaktowy. Podczas przyjmowania zleceń lub zapytań o wycenę tłumaczenia, gromadzimy następujące dane: adres mailowy, imię i nazwisko, numer telefonu, opcjonalnie dane firmy w celu wystawienia faktury, dokumenty do wyceny tłumaczenia. Dane te są nam potrzebne do skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz przygotowania wyceny tłumaczenia przesłanych dokumentów i ewentualnego tłumaczenia.
  3. Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Państwa, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych, dane te będą również przetwarzane w celu wprowadzenia do Repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Te dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami poszczególnych podwykonawców.
  5. W przypadku wystawienia faktury, wymagane będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Państwa taki obowiązek. Dane te będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku). Pozostałe dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez państwa na to zgody.
  6. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  7. Podczas przeglądania naszej strony internetowej używane są pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w Państwa komputerze, które służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony. Macie Państwo w każdej chwili możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej.
  8. W sprawie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: biuro@atowarek.pl, lub telefoniczny 880 193 773.