Regulamin świadczenia usług przez Biuro Tłumaczeń KONTEKST s.c.

 • 1. Poufność
 1. Biuro Tłumaczeń KONTEKST s.c. zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji uzyskanych od Klienta podczas i po zakończeniu realizacji zlecenia.
 2. Informacje te mogą być przekazywane jedynie pracownikom i współpracownikom Biura pracującym nad danym zleceniem, w stopniu niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.
 3. Biuro Tłumaczeń KONTEKST s.c. pracuje zgodnie z wytycznymi RODO szczegółowo przedstawionymi w Polityce Prywatności.

 

 • 2. Składanie zamówień
 1. Materiały do tłumaczenia wysyłane są do Biura Tłumaczeń KONTEKST s.c. w formie elektronicznej na adres: biuro@atowarek.pl w postaci załącznika lub dostarczane osobiście przez Klienta do siedziby Biura.
 2. Na podstawie otrzymanych materiałów Biuro przygotuje wycenę i poda termin realizacji zlecenia.
 3. W przypadku stałych Klientów, warunkiem rozpoczęcia realizacji zlecenia jest otrzymanie od Klienta akceptacji wyceny kosztów i terminu podanych przez Biuro Tłumaczeń KONTEKST s.c..
 4. W przypadku nowych Klientów, warunkiem rozpoczęcia realizacji zlecenia jest otrzymanie od Klienta zaliczki, zapłaty pełnej kwoty lub skanu potwierdzenia przelewu ustalonej kwoty na konto Biura Tłumaczeń KONTEKST s.c.
 5. Akceptując wycenę Klient potwierdza przyjęcie do wiadomości i akceptację warunków niniejszego „Regulaminu świadczenia usług przez Biuro Tłumaczeń KONTEKST s.c.”

 

 • 3. Wykonywanie tłumaczeń pisemnych przysięgłych
 1. Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych przysięgłych regulują rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego wynosi 1125 znaków ze spacjami.
 2. Gotowe tłumaczenia przysięgłe odbierane są osobiście przez Klienta w siedzibie Biura Tłumaczeń KONTEKST s.c. lub wysyłane pocztą na podany adres.

 

 • 4. Wykonywanie tłumaczeń pisemnych zwykłych
 1. Strona obliczeniowa wynosi 1600 znaków ze spacjami.
 2. Rozliczenie następuje na podstawie wynikowego tekstu.
 3. Minimalna opłata pobierana jest za 1 stronę.
 4. Tryby realizacji zlecenia:
 • tryb zwykły (do 5 stron dziennie w ciągu dwóch dni roboczych )
 • tryb ekspresowy (realizacja w dniu złożenia zamówienia lub w dniu następnym, oraz powyżej 5 stron dziennie)
 1. Do czasu realizacji zlecenia nie wlicza się dnia przyjęcia i dnia oddania zlecenia, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Gotowe tłumaczenia odsyłane są Klientowi drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres mailowy.
 3. W przypadku dostawy wykonanych tłumaczeń Pocztą Polską lub kurierską (usługa płatna), Biuro Tłumaczeń KONTEKST s.c. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia leżące po stronie Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 4. Tłumaczenia pisemne wykonywane są z należytą starannością, lecz są to „tłumaczenia surowe”, które przed publikacją należy bezwzględnie poddać weryfikacji i tzw. korekcie autorskiej (usługa dodatkowo płatna).
 5. W przypadku rezygnacji przez Klienta z realizacji zamówionego tłumaczenia w trakcie jego wykonywania, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Biura Tłumaczeń KONTEKST s.c. wynagrodzenia za ilość stron przetłumaczoną do momentu zgłoszenia rezygnacji.
 6. W wyjątkowych sytuacjach Biuro Tłumaczeń KONTEKST s.c.  zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji otrzymanego zlecenia, podając przyczynę odmowy.

 

 • 5. Wykonywanie tłumaczeń ustnych
 1. Minimalny czas trwania tłumaczenia konsekutywnego to blok – 3 godziny.
 2. Minimalny czas trwania tłumaczenia symultanicznego to blok – 4 godziny.
  W tłumaczeniu symultanicznym udział bierze dwóch tłumaczy.
 3. Czas pracy tłumacza obejmuje również wszystkie przerwy w tłumaczeniu między innymi przerwy w spotkaniu, przerwy na kawę, przejazdy tłumacza z Klientem.
 4. W przypadku rezygnacji przez Klienta z zamówionego tłumaczenia ustnego w dniu jego wykonania, Klient jest zobowiązany do zapłaty 100% sumy wynagrodzenia.

 

 • 6. Reklamacje
 1. Ewentualne uzasadnione reklamacje związane z wykonaniem tłumaczeń pisemnych
  w trybie zwykłym będą usuwane bezpłatnie przez Biuro Tłumaczeń KONTEKST s.c., jeżeli będą zgłoszone w ciągu 7 dni od daty otrzymania tłumaczenia przez Klienta. Reklamacje zgłoszone po upływie tego terminu mogą być usunięte przez Biuro Tłumaczeń KONTEKST s.c. odpłatnie.
 2. Zgłoszenie reklamacji nie zmienia terminu zapłaty za usługę.
 3. Biuro Tłumaczeń KONTEKST s.c. nie ponosi odpowiedzialności materialnej
  i odszkodowawczej za błędy powstałe w tłumaczeniach wykonywanych w trybie ekspresowym. Klient składający zamówienie na wykonanie tłumaczenia w trybie ekspresowym godzi się z ryzykiem ewentualnego wystąpienia błędów w tego typu tłumaczeniach.
 4. Wysokość odszkodowania za wszelkie poniesione szkody związane z wykonaniem tłumaczenia przez Biuro Tłumaczeń KONTEKST s.c., ogranicza się do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego za wykonanie tego zlecenia.